Informationsbrev

Information om det fortlöpande arbetet i Ramnered Gundlebo Fiber.

Vi är nu registrerade som ekonomisk förening sedan 12/7 2013. Annonsering om upphandling har skett på Visma så att vi täcker kraven för upphandling så som bidragsansökan kräver. När det gäller bidragen har det visat sig att det gamla landsbygdsprogrammet (2007-2013) löper ut i år. Det har till följd att de kostnader som föreningen drar på sig under 2013 och inte får bidrag för i år inte går att få bidrag för i det nya landsbygds som startar 2014. Den här informationen fick vi av länsstyrelsen den 4/7. För att föreningar som har kostnader för 2013 inte skall trilla mellan stolarna finns det en chans att Länsstyrelsen får extra pengar i september. Vi kommer att komplettera föreningens bidragsansökan under vecka 30 för att komma med i kön. I bästa fall får vi bidrag för Vattenfallsdelen av vårt projekt. Vår egen grävning kommer att äga rum under 2014 och hamnar i nya landsbygdsprogrammet så bidrag för den delen torde vara ganska säker.

Vattenfall lämnade besked den 10 juli att de tidigarelägger starten för deras grävningar till 22/7 !

Deras förra starttid var i oktober vilket redan det var snävt för vår förening. Det nya startdatumet gav oss i styrelsen vissa bryderier. Ni våra medlemmar har inte ännu förbundit er att nätet skall byggas. Vi i styrelsen kan naturligtvis inte bestämma att nätet skall byggas utan våra medlemmars medgivande. Det beslut styrelsen tog var att kontakta Vattenfall och lägga korten på bordet. Vi påtalade problemet som det nya startdatumet utgjorde. Att vi inte har våra medlemmars mandat att slutgiltigt beställa samläggning med Vattenfall och att vi för övrigt inte har pengar till slang. Vattenfall frågade då om vi ansåg att det var troligt att föreningen skulle bygga nätet. Styrelsen svarade att så vitt den kunde bedöma var det troligt att nätet skulle byggas. Vattenfall lovade då att ta hem slang och samlägga den åt oss efter våra anvisningar. Vattenfalls agerande är berömvärt med tanke på att de riskerar att inte få betalt. Styrelsen har med hjälp av SLL tagit fram en plan över hur slangarna skall läggas så att Vattenfalls entreprenör vet hur det skall se ut.

Styrelsen har gjort en budget med en trolig kostnad för vårt projekt. Den är preliminär eftersom inga anbud kommit in. När vi har alla anbud kommer vi att uppdatera den. För närvarande är vi 137 medlemmar. Med detta antal skulle kostnaden per fastighet bli utan bidrag 29000 kr och om bidrag erhålls, 19000 kr. Även om styrelsen inte ser några hinder för att bidrag erhålls finns alltid en risk att de uteblir. Men med tanken på att våra folkvalda uttalat sig att 90% skall ha bredband 2020 gör styrelsen den bedömningen att risken är liten.

Styrelsen har gjort en preliminär betalningsplan för anslutning per fastighet enligt följande. Första betalning: insats 500 kr samt anslutningsavgift 2000 kr summa 2500 kr inom 2 veckor efter tecknandet av fastighetsavtalet. Andra betalningen: Insats 3000 kr den sista november 2013. Tredje betalning: Insats 5000 kr den sista april 2014. Fjärde betalningen: Insats 5000 kr den sista augusti. Slutbetalning: insats 3500 kr. Total summa 19000 kr. Underlaget för ovanstående kalkyl grundar sig på den preliminära budget som styrelsen tagit fram samt med det antagandet att bidrag erhålles. Syftet med kalkylen är att underlätta för sina medlemmar att planera sina betalningar.

På grund av händelseutvecklingen och att vi fått en preliminär budget klar kommer vi att personligen eller om det inte är möjligt brevledes att kontakta er som redan är medlemmar för undertecknande av anslutningsavtal. Detta kommer att ske löpande med start vecka 31. När detta är klart gör styrelsen en bedömning om tillräckligt antal anslutningar inkommit för att det är rimligt att gå vidare och bygga vårt nät. Skulle inte så vara fallet får styrelsen ta ställning till om det skulle finnas alternativa vägar att gå så att tillräckligt antal anslutningar erhållas.